Lietuvos Medžioklinio šaudymo federacijos

ELGESIO KODEKSAS

Priimtas LMŠF susirinkime 2005 m. vasario 15 d.

Pagrindiniai teiginiai

–          šiuo kodeksu siekiama, kad medžioklinio šaudymo varžybos ar treniruotės būtų geros nuotaikos šaltinis, būtų laikomasi saugaus elgesio taisyklių ir būtų pagarbiai elgiamasi aplink esančių žmonių atžvilgiu.

–          siekiant pašalinti  klaidos galimybes, visos bausmės LMŠF nariams yra svarstomos LMŠF valdybos narių susirinkime

–          siekiant apginti LMŠF narių teises yra pripažįstama, kad kiekvienas narys turi teisę į teisingą, pagrįstą ir atitinkantį pažeidimo dydį nagrinėjimą; kiekvienas narys turi teisę būti informuotas apie LMŠF sprendimus savo atžvilgiu; kiekvienas narys turi teisę apskųsti Vykdomojo direktoriaus sprendimą; Kiekvienas narys turi teisę dalyvauti savo bylos nagrinėjime. Joks narys negali būti pašalintas pirmą kart pažeidęs šį kodeksą, išskyrus jei jis atliko Labai didelį pažeidimą. Visi LMŠF sprendimai turi būti viešai skelbiami.

Prasižengimai, nurodyti žemiau yra  nagrinėjami Vykdomojo direktoriaus ar federacijos bet kurio Valdybos nario ar narių ir randasi jų kompetencijoje. Išvardinti žemiau LMŠF narių veiksmai nėra apibrėžiami, kaip išsamūs ir apimantys visus įmanomus prasižengimus ir gali būti papildomi, jei atitinka šio kodekso dvasią.

a)      Netinkamas elgesys yra žemiau  nurodyti veiksmai ir iššaukia vykdomojo direktoriaus ar federacijos valdybos nario raštišką  įspėjimą arba reikalavimą teisingai elgtis, ir šiuo atveju nėra  svarstomos drausminės nuobaudos galimybė.

. nesaugus elgesys

. elgesys, kurio pasėkoje nukenčia įranga ar nuosavybė, nepriklausomai, kieno ji yra.

. pastovus renginio, varžybų  trukdymas ar apsunkinimas kitiems nariams.

. atsisakymas vykdyti protingų, priimtinų nurodymų, kuriuos pateikia organizatoriai ar oficialūs pareigūnai

bjaurojimas pranešimų, ženklų renginio vietoje ar kokie kiti griaunantys ar ardantys veiksmai

žlugdymas renginio ar dalyvavimas renginyje po organizatorių draudimo pranešimo

. Kiti panašios svarbos veiksmai, kaip paminėti aukščiau ar esantys Vykdomojo direktoriaus veiklos ribose.

Pakartotiniai Netinkamo elgesio arba ardymo bei griovimo atvejai gali būti laikomi kaip Rimti pažeidimai, kuriems gali būti taikomos nuobaudos.

b) Rimti pažeidimai yra tokie rimti veiksmai, kurie Vykdomojo direktoriaus ar federacijos valdybos nario manymu reikalauja LMŠF svarstymo. Tai gali būti sekantys veiksmai:

Pakartotinai, tyčia, demonstratyviai atliekami Netinkamo elgesio pažeidimai

. Apgalvotai ir tyčia laužomos LMŠF taisyklės

. Bet kuris bandymas pasiekti pirmenybę prieš kitus negarbingais ar nesąžiningais metodais

. Vagystė ar pasisavinimas

. Grasinimų ar plūstamų, įžeidžiamų žodžių naudojimas

. Dalyvavimas apsvaigus nuo narkotikų ar alkoholio

. piktavališkas elgesys su nuosavybe, nepriklausomai nuo to, kieno ji yra

. savo ar kitų susirinkusių žmonių saugumo ignoravimas

. melavimas, ar suteikimas suklastotos informacijos arba keitimas rezultatų, prizų, tvarkaraščių ir t.t., neturint tam įgaliojimų.

. apgalvoti, tyčiniai trukdymai renginiams,  varžyboms, kitiems dalyviams ar pareigūnams

. kiti veiksmai, kurie Vykdomojo direktoriaus manymu kenkia LMŠF autoritetui ar palikti nenubausti gali padaryti žalą Federacijai ar jos nariams.

c)      Labai dideli pažeidimai. yra veiksmai, kurie pagal svarbą Vykdomojo direktoriaus ar bet kurio federacijos Valdybos nario nuomone reikalauja neatidėliotino veikimą atliekančio nario pašalinimo. Vykdomasis direktorius ar  Prezidentas, skubiai pasitarę įgalioja Vykdomąjį direktorių pašalinti tokį veiksmą atliekantį narį be vykdomojo komiteto narių svarstymo. Pašalintas narys turi teisę į pilną vykdomojo komiteto narių svarstymą taip greit, kaip tik galima šį svarstymą atlikti, bet nėra laikomas LMŠF nariu iki jo veiksmų įvertinimo vykdomajame komitete. Labai dideli pažeidimai  gali būti sekantys:

fizinio smurto ar kitų narių užpuolimo šaudymo renginio metu ar giminingos veiklos atveju, sukeliant rimtą grėsmę, bauginant ar panaudojant jėgą.

. beatodairiškas, neapgalvotas pagrindinių saugumo taisyklių pažeidimas

. lengvabūdiškas ar amoralus kenkimas gyvūnams ar griovimas bei kenkimas nuosavybei iš grynai piktavališkų paskatų

. būti įtrauktam į kriminalinį nusižengimą įtraukiant ginklus ar fizinį smurtą ar piktnaudžiavimą

. kiti veiksmai, kurie gali būti priskirti prie sunkių prasižengimų prieš LMŠF narius, aptarnaujantį personalą ar pareigūnus.