Vadovaujantis Lietuvos sportingo federacijos įstatų 9.1, 9.2 ir 9.3 punktais, federacijos nariais gali
būti: 14 metų sulaukę fiziniai asmenys arba juridiniai asmenys, neturintys įsiskolinimų federacijai.
Taip pat paminėti asmenys privalo būti nepriekaištingos reputacijos ir atitikti Lietuvos Respublikos
ginklų ir šaudmenų kontrolės, ir kitų įstatymų keliamus reikalavimus.
Norintys tapti federacijos nariais turi užpildyti prašymą (žiūrėti žemiau).

Tapus federacijos nariu
privalu laikytis federacijos įstatų bei elgesio kodekso normų ir sumokėti stojimo į federaciją bei
metinį narystės mokesčius.

KVIEČIAME ilgai nesvarstyti ir TAPTI FEDERACIJOS NARIU dabar.
STOJAMASIS NARIO MOKESTIS
Stojamasis nario mokestis į federaciją yra 35 (trisdešimt penki) eurai. Šis mokestis netaikomas
jaunesniems nei 21 metų fiziniams asmenims.
NARYSTĖS MOKESTIS:
1. Fizinio asmens metinis nario mokestis yra:
1.1 A, B ir C meistriškumo grupėms – 100 (vienas šimtas) eurų;
1.2 D meistriškumo grupei – 65 (šešiasdešimt penki) eurai. Pažymime, kad naujai į federaciją
priimtas fizinis asmuo iš karto patenka į D meistriškumo grupę, todėl už pirmus narystės metus
sumoka 65 (šešiasdešimt penki) eurų nario mokestį, vėliau metinio nario mokesčio dydis
priklauso nuo to, kuriai meistriškumo grupei (A, B, C ar D) šaulys priskiriamas.

2. Juridinio asmens metinis mokestis yra:
2.1 Juridinio (arba jam prilyginamo) asmens, kuris priskiriamas 1 lygio (didžiajai) šaudyklai,
metinis narystės mokestis yra 250 (du šimtai penkiasdešimt) eurų;
2.2 Juridinio (arba jam prilyginamo) asmens, kuris priskiriamas 2 lygio (mažajai) šaudyklai,
metinis narystės mokestis yra 200 (du šimtai) eurų.
Su kriterijais, kuriais vadovaujantis juridinis (arba jam prilyginamas) asmuo priskiriamas prie 1
(didžiosios) arba 2 (mažosios) lygio šaudyklos galima susipažinti čia: 2023-12-07 valdybos posėdžio
protokolo 8 nutarimas (2023-12-07_VPP.pdf (sporting.lt)).

Pagal federacijos įstatų 14 punktą, naujai į federaciją priimtas asmuo aukščiau paminėtus
mokesčius (stojimo ir metinį narystės) federacijai privalo sumokėti ne vėliau kaip per 30 dienų,
nuo federacijos valdybos sprendimo apie naujo fizinio arba juridinio nario priėmimą dienos, į Lietuvos
sportingo federacijos (duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas yra
300105716) sąskaitą AB SEB banke LT177044060004859298.

PRAŠYMAS

Prašau priimti mane į Lietuvos sportingo federaciją.

Esu susipažinęs ir pasižadu laikytis federacijos elgesio kodekso reikalavimų ir saugaus elgesio su šautuvu taisyklių.